„My nigdy nie poddamy się” – turniej wiedzy o Zaporczykach

„My nigdy nie poddamy się” – turniej wiedzy o Zaporczykach

W tym roku przypada 75. rocznica śmierci majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz jego towarzyszy, którzy zostali zamordowani 7 marca 1949 r. strzałem w tył głowy w murach więzienia MBP przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. W hołdzie dla pamięci „Zapory”, portal Zaporczycy.com.pl we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie organizuje turniej historyczny pt. „My nigdy nie poddamy się – Zaporczycy”. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

Celem turnieju „My nigdy nie poddamy się – Zaporczycy” jest rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą Polski, w szczególności historią zgrupowania oddziału partyzanckiego AK-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz upowszechnienie wiedzy na ten temat wśród młodzieży szkolnej ze szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Turniej odbędzie się 8 marca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2.  Laureatami zostanie trzech uczestników, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów za rozwiązany test w aplikacji Quizizz.

Do udziału w turnieju zostaną zakwalifikowani uczniowie zgłoszeni przez opiekunów  najpóźniej do 1 marca 2024 r., poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1  (drogą elektroniczną) na adres e-mail: agnieszka.skura@ipn.gov.pl, pisząc w tytule wiadomości TURNIEJ.

>>> Dokumentacja turnieju (w tym załącznik nr 1) <<<

Literatura pomocnicza (dostępna w formie elektronicznej):

 – Publikacja edukacyjna R. Surdacki, Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918-1949)
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/lublin/materialy-edukacyjne/publikacje-popularnonau/112244,Publikacje-edukacyjne.html
– Publikacja edukacyjna A. Piekarz, Zdzisław Broński „Zdzich”, „Kryza”, „Uskok” 1912-1949
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/lublin/materialy-edukacyjne/publikacje-popularnonau/112244,Publikacje-edukacyjne.html
– Publikacja edukacyjna A. Piekarz, Stanisław Łukasik „Ryś” 1918–1949
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/lublin/materialy-edukacyjne/publikacje-popularnonau/112244,Publikacje-edukacyjne.html
– Artykuł Struktura organizacyjna zgrupowania oddziałów AK-WiN „Zapory”, dostępny na Internetowej Encyklopedii Zaporczyków pod linkiem: https://zaporczycy.com.pl/zaporczycy-ordre-de-bataille/

 

REGULAMIN
 Turniej historyczny dla szkół ponadpodstawowych
„My nigdy nie poddamy się” – Zaporczycy

 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1)    Organizatorem turnieju jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Lublinie oraz  Rafał Surdacki twórca „Internetowej Encyklopedii Zaporczyków – zaporczycy.com.pl”.
2) Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego. Celem turnieju jest rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą Polski, w szczególności historią zgrupowania oddziału partyzanckiego AK-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz upowszechnienie wiedzy na ten temat wśród młodzieży szkolnej.
3)   Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczniów, przy czym organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w zależności od ilości szkół zainteresowanych udziałem w turnieju.
4) Turniej ma formę testu i zostanie przeprowadzony za pomocą aplikacji Quizizz. Zadaniem każdego z uczestników będzie odpowiadanie na pytania testowe poprzez wskazanie jednej prawidłowej odpowiedzi. Każdy z uczestników powinien dysponować telefonem komórkowym z dostępem do internetu.
4) Do udziału w turnieju zostaną zakwalifikowani uczniowie zgłoszeni przez opiekunów  najpóźniej do 1 marca 2024 r., poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1  (drogą elektroniczną) na adres e-mail: agnieszka.skura@ipn.gov.pl, pisząc w tytule wiadomości TURNIEJ.
O zakwalifikowaniu decyduje data wysłania zgłoszenia.

 II. PRZEBIEG TURNIEJU:

1) Informacja o zakwalifikowaniu do turnieju (wraz z pozostałą dokumentacją) zostanie wysłana drogą elektroniczną do dnia 4 marca  2024 r.  do opiekunów zgłoszonych uczestników. Brak informacji w tym dniu oznacza brak kwalifikacji uczestnika do turnieju.
2) Turniej odbędzie się 8 marca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2.
3) Laureatami turnieju zostanie trzech uczestników, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów za rozwiązany test w aplikacji Quizizz.
3)  Nad przebiegiem turnieju czuwa trzyosobowe Jury Turnieju. Decyzje Jury Turnieju są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w zasadach turnieju, przy czym ewentualne zmiany zostaną rozesłane do zgłoszonych uczestników.
2) Dane osobowe uczestników turnieju są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1781).
3) Koordynatorzy projektu:  Agnieszka Skura  Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie oraz Rafał Surdacki twórca „Internetowej Encyklopedii Zaporczyków – zaporczycy.com.pl”

IV. NAGRODY:

1) Laureaci turnieju otrzymają nagrody rzeczowe.